Programe Operationale

Acord_parteneriat_UE_Romania

Programe operationale in perioada 2014-2020

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca obiectiv implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de Sprijin Comunitar. Acestea sunt documente strategice elaborate de statul membru şi aprobate de către Comisia Europeană cuprinzând setul de priorităţi multianuale, care pot fi cofinanţate din Instrumentele Structurale – Fondurile Structurale şi de Coeziune.

Calendarul lansărilor este disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Dați click pe fiecare program pentru detalii:
[intense_collapsibles id=”Op1″ single_toggle=”1″] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)”  active=”0″ external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Programul răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel naţional în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele. Obiectivul global al POIM este dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor naturale.
Principalele deficienţe abordate prin POIM se referă, în primul rând, la gradul necorespunzător de dezvoltare a infrastructurii de bază în România, atât în sectorul transport, cât şi în ceea ce priveşte furnizarea unor servicii publice de bază la standarde europene, în acord cu reglementările în vigoare. În al doilea rând, prin POIM se promovează investiţii cu rol în utilizarea eficientă a resurselor naturale limitate, inclusiv prin promovarea principiilor de eficienţă energetică şi utilizarea resurselor regenerabile, şi prin protejarea elementelor mediului natural, cu impact asupra sănătăţii oamenilor şi calităţii ambientale. Programul aprobat poate fi descărcat aici.

Website: Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Regional (POR)” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Are ca scop creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Astfel POR propune să finanţeze proiecte pe următoarele domenii: transferul tehnologic, competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, eficienţa energetică a clădirilor publice şi a locuinţelor, dezvoltarea urbană durabilă, conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, infrastructura rutieră de importanţă regională şi locală, dezvoltarea durabilă a turismului, infrastructura educaţională, sanitară şi socială, regenerarea economică şi socială a comunităţilor defavorizate din mediul urban, extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.

Website: Programul Operaţional Regional (POR)

Documente: docProgramul Operaţional Regional 2014-2020

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Capital Uman (POCU)” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei. Legat de primul domeniu POCU vizează integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare (NEETs), a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, precum şi sprijinirea accesului la locuri de muncă, a activităţilor independente, a antreprenoriatului, modernizarea instituţiilor pieţei forţelor de muncă. În ceea ce priveşte al doilea domeniu programul va sprijini accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei învăţământului terţiar, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţei de muncă. În ceea ce priveşte incluziunea, finanţările se vor orienta spre integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale şi promovarea economiei sociale, creşterea accesului la servicii, reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământ.

Website: Programul Operaţional Capital Uman (POCU)

Documente program:

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Competitivitate (POC)” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Programul susţine investiţii menite să răspundă nevoilor şi provocărilor legate de nivelul redus al competitivităţii economice, fiind axat pe cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) şi pe dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor TIC. Investiţiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activităţi de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare şi actorii privaţi, orientarea către piaţă şi transferul tehnologic şi o mai mare expunere a cercetării româneşti pe plan internaţional. Îmbunătăţirea accesului, a utilizării şi creşterea calităţii TIC se va realiza prin intervenţii orizontale în sectorul privat şi în procesele de guvernare, în special prin promovarea unei abordări a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor (Life Events). Totodată, sunt promovate măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii specifice TIC pentru educaţie, incluziune, sănătate şi cultură, sunt încurajate investiţiile în e-comerţ şi dezvoltarea inovării prin clustere/poli TIC şi este finanţată dezvoltarea infrastructurii în ceea ce priveşte Accesul şi Reţelele de Generaţie Viitoare (NGA/NGN), ca fiind unul dintre obiectivele cheie de performanţă pentru punerea în aplicare a Agendei Digitale.
Versiunea finală a programului, aprobat de CE pe data de 22 decembrie 2014, poate fi accesată aici.

Website: Programul Operaţional Competitivitate (POC)

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) ” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Programul urmăreşte eficientizarea administraţiei publice şi a sistemului judiciar, precum şi creşterea eficacităţii şi a transparenţei în administraţie şi justiţie. Finanţările vor fi acordate pentru dezvoltarea planificării strategice, a bugetării pe programe şi a practicilor de coordonare/cooperare/consultare, pe dezvoltarea şi implementarea de politici şi instrumente moderne de management al resurselor umane în administraţie, îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar, oferirea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri la nivel local, creşterea transparenţei, integrităţii şi responsabilităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi pentru îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul acestuia.
Programul urmează să fie aprobat de CE. Versiunea înaintată oficial Comisiei se poate descărca aici.

Website: Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA)

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT)” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]POAT asigură asistenţă orizontală pentru a răspunde nevoilor tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control pentru fondurile europene structural şi de investiţii din România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor finanţate din aceste fonduri. Programul va finanţa şi activităţi de informare şi conştientizare a diferitelor categorii de public pentru a asigura înţelegerea în ansamblu a intervenţiilor din instrumentele structurale şi pentru dezvoltarea culturii parteneriale la nivelul sistemului de implementare.
Versiunea finală a programului, aprobat de CE pe data de 22 decembrie 2014, poate fi accesată aici.

Website: Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT)

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) ” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]Programul este conceput pentru a sprijini dezvoltarea rurală a României în perioada 2014-2020, abordând în mod strategic următoarele obiective: Creşterea viabilităţii, modernizarea şi restructurarea exploataţiilor agricole, în special a celor de dimensiuni mici şi mijlocii, întinerirea generaţiei de fermieri, dezvoltarea sectorului de procesare, consolidarea poziţiei pe piaţă a producătorilor agricoli; Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale. Va sprijini transferului de cunoştinţe şi inovarea în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale, creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii acestora, gestionarea durabilă a pădurilor, promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale şi gestionării riscurilor în agricultură, refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură, utilizarea eficientă a resurselor, precum şi incluziunea socială, reducerea sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale, inclusiv prin investiţii infrastructurale.
Programul urmează să fie aprobat de CE. Versiunea înaintată oficial Comisiei se poate descărca aici.

Website: Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) ” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]Programul este în curs de elaborare.

Website: Programul Operaţional Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM)

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programul Operaţional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD) ” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Principalul scop al acestui program este ruperea cercului vicios al sărăciei şi precarităţii, prin oferirea de asistenţă nefinanciară cetăţenilor cei mai vulnerabili. Sumele sunt alocate statelor în scopul oferirii de produse alimentare persoanelor care au cea mai mare nevoie de acestea, precum şi rechizite şcolare pentru copiii aflaţi în dificultate.

Website: Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD)

Documente program: Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – versiunea actualizata

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Programe de Cooperare Teritorială Europeană” external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Interreg Europe
Urbact III
Danube Transnational Programme
Programul INTERREG România – Ungaria
Programul ENI România – Ucraina
Programul ENI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina

[/intense_collapse] [/intense_collapsibles]

 

 

Leave a Reply